Stanovy Pěveckého sboru Gloria.


1. Název sdružení je Pěvecký sbor Gloria (dále jen sbor). Jeho heslo zní: Ad maiorem Dei gloriam (česky: K větší slávě Boží).

2. Jeho sídlo je ve Slavkově u Brna, Malinovského nám. 2, PSČ 684 01. Tam probíhají zkoušky sboru a je tam jeho notový archiv.

3. Cílem sboru je využití volného času členů k pěstování vícehlasého sborového zpěvu, duchovního i světského a prezentace tohoto zpěvu na veřejnosti, zejména při bohoslužbách, dále jejich vedení v duchu křesťanské svornosti a porozumění.

4. Členem sboru se může stát každý bezúhonný občan ČR. Za nezletilé členy zodpovídají jejich zákonní zástupci. O přijetí člena rozhoduje výbor sboru, o přijetí člena činného rozhoduje výbor sboru na doporučení sbormistra. Na přijetí nemá vliv věk, pohlaví, vyznání ani politická orientace uchazeče.

5. Členství ve sboru je trojí: Přiznivec sboru, který přispěje sboru roční částkou nejméně 1000,- Kč, je počítán po celý rok mezi členy přispívající. Toto členství se může týkat fyzické i právnické osoby. Člen - zpěvák či hudebník není vázán žádnými příspěvky a je nazýván členem činným. Osoba, která se neobvyklou měrou zasloužila o rozvoj sboru nebo o rozvoj sborového umění vůbec, může být valnou hromadou zvolena za člena čestného. Činné členství přechází v čestné dovršením 75 let.

6. Orgány sboru jsou: valná hromada, svolávaná řádně vždy počátkem občanského roku a jím zvolený výbor, složený z předsedy, jednatele, sbormistra a dvou členů, z nichž jeden je pokladníkem, druhý archivářem sboru. Předseda, jednatel a sbormistr jsou statutárními zástupci sboru s právem samostatného jednání ve všech záležitostech, ústně i písemně, mimo úkony vyhrazené valné hromadě. Jsou voleni valnou hromadou na funkční období jednoho roku. Jeden člen sboru může zastávat ve výboru nejvýš dvě funkce. V tom případě se volí další, pátý člen výboru, jemuž valná hromada může přidělit funkci podle potřeby.
Zvláštní, čestnou úlohu, má protektor sboru, kterým je po vyslovení svého souhlasu duchovní správce slavkovské farnosti.

7. Práva a povinnosti členů. Přispívající člen je při valné hromadě oprávněn vznášet návrhy a připomínky, má rovněž právo volit členy výboru. Při dotovaných akcích se na něj vztahuje sleva například jízdného, stanovená valnou hromadou. Pokud se nemůže účastnit valné hromady, má nárok na písemný výstup z jednání. Činný člen sboru je povinen řádně navštěvovat zkoušky a odpovědně plnit svou funkci při vystoupení sboru. V případě nemoci nebo neodstranitelné překážky se člen sboru omlouvá předem osobně nebo telefonicky nejméně jednomu statutárnímu zástupci, e-mailem nejméně den předem všem třem. Změnu adresy nahlašuje člen výboru v nejbližší zkoušce sboru. Po třech po sobě jdoucích neomluvených absencích je člen na své jednání písemně upozorněn a pokud nereaguje či s absencemi pokračuje, rozhoduje výbor o jeho vyloučení. O znovupřijetí takového člena rozhoduje valná hromada. Člen může být ze sboru vyloučen i tehdy, jestliže je jeho chování prokazatelně v přímém rozporu s se stanovami, zákony a křesťanskými zásadami.
Každý činný člen sboru má právo na úplný servis notového materiálu, na využití služeb hlasového poradce sboru a na členskou slevu plateb u sponzorovaných či jinak dotovaných akcích sboru. Každý plnoletý činný člen sboru má také právo volit vedení sboru a sám být volen. Pokud je zákonný zástupce nezletilého člena sboru současně činným členem sboru, může za něj volit a hlasovat.
Čestný člen sboru není vázán žádnými povinnostmi; pokud se nemůže účastnit valné hromady, má nárok na písemný výstup z jednání obdobně jako člen přispívající.

8. Financování činnosti sboru. Činnost sboru není zaměřena výdělečně. Jmění sboru smí tvořit dary finanční i hmotné (např. notový materiál) od sponzorů a institucí, podporujících neziskové organizace. Z nich je hrazen zejména nákup notového a kancelářského materiálu, určeného k provozu sboru, cestovní náklady a honorář hlasovému poradci. Z darů může být po rozhodnutí valné hromady pořízena i reprodukční či záznamová technika, hudební nástroje. Prostředky získané na základě žádosti budou použity podle určení vyjádřeného v žádosti. Žádný z darů, grantů, subvencí, ani jejich část nesmí být použita k osobnímu prospěchu kteréhokoliv člena sboru. Při vystoupeních organizovanými sborem je možné přijímat pouze dobrovolné vstupné. Při pohostinských vystoupeních doma i v zahraničí je toto záležitostí hostitelů, sbor není oprávněn požadovat honorář.

9. Valná hromada je nejvyšším orgánem sboru. Je svolávána předsedou sboru počátkem kalendářního roku, mimořádně se může konat, kdykoliv o to požádá deset členů sboru nebo nadpoloviční počet členů výboru. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejdou nejméně dvě třetiny hlasujících členů sboru. Pokud se v určený den a hodinu nesejde usnášeníschopná většina, dá předsedající hlasovat o novém termímu valné hromady (i týž den), kdy k usnesení stačí nadpoloviční většina přítomných členů sboru s právem hlasovacím.
V pravomoci valné hromady je volba nového výboru, voleného z činných členů, schvalování výroční zprávy jednatele a pokladníka sboru, volba hlasového poradce a určení honoráře za jeho služby, rozhodování o použití částek nad 5 000,- Kč, stanovování četnosti a délky zkoušek, podmínek pro mimořádné zkoušky a soustředění, stanovení minimální výšky příspěvků přispívajících členů, stanovení členských slev na dotované akce, volba čestných členů, změny stanov sboru, usnesení o zániku sboru. Při zahájení valné hromady mohou přítomní členové prostou většinou rozhodnout, jestli bude jednání (nebo jeho část) přístupné nečlenům či nikoliv. Po celé jednání valné hromady není přípustná konzumace alkoholu.
Všechna rozhodnutí mimo posledních dvou vyžadují k platnosti nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, oprávněných hlasovat. Změnu stanov a zánik sboru musí schválit většina dvoutřetinová z přítomných členů.

10. Výbor na doporučení sbormistra přijímá uchazeče za členy sboru, rozhoduje o vyloučení člena, schvaluje požadavky sbormistra na nákup hudebnin, pověřuje pokladníka výplatou částek do výše podléhající schválení valné hromady, vyhlašuje mimořádné zkoušky či soustředění, předjednaná valnou hromadou, pověřuje členy dalšími potřebnými činnostmi, např. vedením docházky, vedením kroniky, tvorbou webových stránek, zajišťováním fotografické a jiné dokumentace aj.
Předseda jako statutární zástupce sboru zastupuje sbor navenek v jakémkoliv jednání s partnery, úřady a institucemi, ústně i písemně. Svolává valnou hromadu a schůze výboru, vede jejich jednání nebo v případě zaneprázdnění pověří vedením jednání dalšího člena výboru.
Jednatel jako statutární zástupce zastupuje sbor obdobně jako předseda a sbormistr a vede sborovou spisovnu. Pro řádnou valnou hromadu vypracovává výroční zprávu o činnosti sboru, zajišťuje výstupy zpráv pro orgány určené zákonem.
Sbormistr mimo funkci statutárního zástupce odpovídá za složení a nácvik repertoáru, po přezkoušení uchazeče jej doporučuje nebo nedoporučuje k přijetí do sboru, navrhuje výboru nákup hudebnin. Oznamuje archiváři nácvik děl s předstihem, aby mohlo být vše připraveno ještě před zkouškou.
Pokladník odpovídá za vedení bezchybných účtů sboru, přijímá veškeré platby, vyplácí obnosy schválené valnou hromadou a výborem, odpovídá za odvádění poplatků pro Ochranný svaz autorský a pro výroční valnou hromadu vypracovává zprávu.
Archivář vede evidenci a uložení sborového archivu, v souladu s autorským zákonem zabezpečuje notový servis činným členům sboru.

11. Spory mezi členy sboru, týkající se sborové činnosti, řeší rozhodčí soud při schůzi výboru. Pro něj si každá strana zvolí jednoho zástupce ze sboru, třetí je vylosován ze členů výboru. Proti výroku rozhodčího soudu mohou strany požadovat rozhodnutí valné hromady, které je závazné a konečné pro obě strany. Spory mezi členy výboru rozhoduje valná hromada. Pro toto jednání může valná hromada vyloučit přítomnost nečlenů (viz bod 9).

12. V případě zániku sboru bude veškerý jeho majetek protokolárně předán protektoru sboru, v jehož úschově zůstane do té doby, než se ustaví sbor obdobného zaměření (nikoliv jen schola).


Ve Slavkově u Brna dne 1.8.2005

Registrace byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 10.8.2005 pod č. j. VS/1-1/61554/05-R
sboru bylo přiděleno IČO 27 00 64 92