2009

 

Neznámá a ne-vánoční mše J. J. Ryby

Dlouho nacvičovaná mše J. J. Ryby – Mše Es dur pro sbor, varhany a komorní soubor byla provedena v 21. června na nedělní mši svaté ve Slavkově. L. Jedlička, který hrál první housle, napsal pozvánku na slavkovské stránky.

 

První sborová svatba

Dva členové našeho sboru vstoupili do manželství 5. září 2009. Je to Jirka Hlaváček a Ivana Skřivánková – nyní již novomanželé Hlaváčkovi. Rádi jsme jim zazpívali a to:

  • Angelis suis od J.J.Fuxe
  • Ave Maria od J. Arcadelta
  • Ubi caritas od M. Duruflého
  • Canticorum jubilo od G. F. Handla

 

Spolupráce s Katedrálním sborem Brno a zpěv při papežské mši

Vrcholem činnosti sboru v letošním roce byl zpěv při papežské mši v Brně-Tuřanech 27. září. Připravovali jsme se již od června účastí na zkouškách v katedrále na Petrově. Repertoár se zpíval již 15. srpna na Den Brna, generálka byla při mši na Petrově 20. září a nakonec byl nahrán na CD v katedrále na Petrově 31. října.

Za všechny vypovídá článek K. Frydrycha převzatý z farního časopisu Urbánek 4/2009:

Hudební příprava papežské mše sv.

Měl jsem tu čest být jedním ze sto dvaceti členů Katedrálního sboru Brno, jenž při papežské mši na tuřanském letišti účinkoval a aspoň částečně jsem tak mohl vidět „do kuchyně“ příprav. Domnívám se, že níže uvedené informace a postřehy ze zákulisí by Vás – čtenáře mohly zajímat.

V březnu 2009 byla jmenována biskupem mons. Vojtěchem Cikrlem komise ve složení Josef Gerbrich, Petr Kolař, Willi Türk a Ondřej Múčka, aby vybrala repertoár, který měl zaznít na papežské mši. Výběr repertoáru krystalizoval na několika jednáních. Ujednané se vždy předkládalo o. biskupovi, který to aktivně připomínkoval. Tak se dospělo ke konečnému hudebnímu programu, který o. biskup schválil. Zodpovědnost za hudební produkci byla svěřena řediteli kůru brněnské katedrály Petru Kolařovi. Stodvacetičlenný Katedrální sbor Brno, který papeži a sto dvaceti tisícům poutníkům na tuřanském letišti zpíval, se skládal z Dómského smíšeného sboru Brno (sbormistr P. Kolař), Dómského komorního sboru Brno (sbormistryně D. Kolařová), Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská (sbormistr P. Kolař), Cantores Gradecenses (sbormistr J. Zadina), Pěveckého sboru Gloria ze Slavkova u Brna (sbormistr P. Hlaváček) a několika dalších jednotlivců. Tato tělesa bylo potřeba sladit v jeden poslušný celek. Proto se začalo společně zkoušet již začátkem června, většinou v katedrále.

Červenec byl pro zpěváky šábesem, ale v srpnu se rozjel kolotoč zkoušek znovu, vždy v pondělí a ve čtvrtek, přičemž každá trvala 3 – 4 hodiny. Jak taková zkouška vypadala? Nejdříve rozezpívání, pak nácvik nových skladeb. Byť většina přítomných byla schopna zpívat z listu, některé chromatické postupy, např. v Ave Maria Zd. Pololáníka se musely pilovat vícekrát. Nejnáročnější skladbou však bylo Haec dies pro dva sbory, varhany a orchestr P. Křížkovského. Rád bych vyzdvihl důkladné nastudování celého repertoáru mše Petrem Kolařem, který znal zpaměti party všech zpěvních hlasů. Kladl velký důraz na vizuální kontakt zpěváka ke gestům dirigenta, správnou dikci, citlivost k frázím, na to, aby tvář zpěváka vyjadřovala obsah zpívaného textu – např. radost při zpěvu Aleluja. Šlo se i do takových detailů, jako, při které slabice se obrací list partitury.

Byl to dril, ale zpěvák, který se zkoušek zúčastňoval poctivě, znal melodie písní, dynamické či tempové změny jakožto i texty ke mši dokonale. Petr Kolař podrobil sbor 2x zatěžkávací zkoušce, když s papežským repertoárem vystoupil při příležitosti Dne Brna 15. srpna a na nedělní bohoslužbě 20. září v katedrále. Vždy následoval rozbor podaného výkonu a dopilování nedostatků. Velkou oporou byl varhaník David Postránecký, který dokázal pohotově reagovat na požadavky dirigenta a dle potřeby také mistrně improvizovat. Pak se zkoušelo vše, i s gregoriánským chorálem a dechovou hudbou. Velkým zážitkem bylo sledovat erudovaný výklad Josefa Gerbricha podpořený sugestivními gesty, kterak zpívat quilismu v Habemus ad Dominum či liquescentní neumy v Sanctus, etc. Interpretační lehkost a synchronnost Svatomichalské gregoriánské scholy zanechala ve mně hluboký dojem a tóny chorálu mi ještě dlouho zněly v uších.

Suma sumárum nutno konstatovat, že příprava papežské mše si vyžádala obrovské množství času, energie a umu. Pozitivního výsledku by však nebylo možné dosáhnout bez sebezapření, obětí, nezištnosti a dobré vůli každého účinkujícího (např. vím o případu zpěváka, který si vzal dovolenou, jen aby se doma mohl repertoár papežské mše v klidu naučit). Náročná příprava se bezesporu zúročila, takže hudební složka při papežské mši v Brně vyzněla i přes drobné nedostatky na důstojné úrovni. Všem podílejícím se za to patří velký dík.

Karol FrydrychVánoce

K Vánocům jsme konečně nacvičili naprostou repertoárovou klasiku, povinnou snad v každém chrámovém sboru - druhou Kolaříkovu Pastýřskou mši. Jako vždy, když jsme se prokousali prvními částmi a pochopili způsob skladatelova myšlení, nácvik se zrychlil. Za varhanami nás podržela Věrka Dostálová, houslové party patřily už tradičně Ladislavu Jedličkovi, Lidce Šujanové a Mirkovi Slováčkovi, violu hrála Slávka Šujanová (dcera), flétnu Slávka Šujanová (maminka), kontrabas Jirka Hrabovský.